پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان
پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان

افسانه منصوری جلیلیان؛ کامران یزدانبخش

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20993

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر با استفاده از خودمتمایزسازی و فراشناخت است. به این منظور پرسشنامه‌های گرایش به اعتیاد (وید و همکاران، 1992)، خودمتمایزسازی (اسکورنوفرایدلندر، 1988) و ...  بیشتر
پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی براساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان
پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی براساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان

یاسمین عابدینی؛ نگین برات دستجردی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 101-110

چکیده
  هدف پژوهش، پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی دانشگاه‌های شهر اصفهان بر اساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان بود. نمونه پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دوره‌های الکترونیکی ...  بیشتر
بررسی ارتباط بین سیستم‌های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی
بررسی ارتباط بین سیستم‌های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی

سپیده سلطان محمدلو؛ بنفشه غرایی؛ فهیمه فتحعلی لواسانی؛ محمود رضا گوهری

دوره 3، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 85-100

چکیده
  نگرانی، پدیده‌ای رایج و ویژگی مشترک بسیاری از اختلالات، به‌خصوص اختلالات اضطرابی است. هدف از انجام این مطالعه پیش‌بینی نگرانی، از طریق سه عامل پیش‌بین کننده آن در سه حوزه مرتبط با بیولوژیک، هیجان ...  بیشتر