کلیدواژه‌ها = سیستم‌های فعال‌ساز و بازداری رفتاری
بررسی ارتباط بین سیستم‌های فعال ساز و بازداری رفتار، دشواری در تنظیم هیجانی و فراشناخت با نگرانی

دوره 3، شماره 2، دی 1392، صفحه 85-100

سپیده سلطان محمدلو؛ بنفشه غرایی؛ فهیمه فتحعلی لواسانی؛ محمود رضا گوهری