رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی
رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام

دوره 2، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 31-42

چکیده
    ذهن‌آگاهی به عنوان مبنایی برای درمان‌های روان‌شناختی، نظارتی پایدار بر شرایط جاری است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی است. این مطالعه به صورت ...  بیشتر