اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،
اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

سودابه بساک‌نژاد؛ یداله زرگر؛ معصومه حاتمی سربرزه

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 23-32

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران بود. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون ...  بیشتر
اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی
اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی

مهرداد حاجی حسنی؛ احمد اعتمادی؛ خدیجه آرین

دوره 2، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 1-16

چکیده
    هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی رویکرد گشتالت درمانی و درمان شناختی – رفتاری بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان شهریار بوده است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- ...  بیشتر