کلیدواژه‌ها = رفتاری
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 23-32

سودابه بساک‌نژاد؛ یداله زرگر؛ معصومه حاتمی سربرزه


2. اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش‌آموزان پسر دوره راهنمایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-16

مهرداد حاجی حسنی؛ احمد اعتمادی؛ خدیجه آرین