کلیدواژه‌ها = مدل کروی خودکارآمدی مسیر شغلی
تعداد مقالات: 1
1. هنجاریابی و تعیین پایایی و روایی فرم کوتاه خودکارآمدی سیاهه کروی فردی در سنجش خودکارآمدی مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 77-94

مهدی اکبرزاده؛ سهراب عبدی زرین؛ ایران باغبان؛ محمدرضا عابدی