رابطه بین برون‌گرایی- درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان
رابطه بین برون‌گرایی- درون‌گرایی و سوگیری توجه به چهره‌های هیجانی در نوجوانان

حسن شفیعی؛ حسین زارع

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 9-26

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین بعد شخصیتی برون‌گرایی- درون‌گرایی نوجوانان و پردازش اطلاعات چهره‌های هیجانی شاد و خشمگین طرحواره‌ای پرداخته است. 51 نفر دانش‌آموز دختر و پسر 11 تا 15 ساله شامل 24 نفر برون‌گرا ...  بیشتر