تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان
تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان

سعید رحیمی پردنجانی؛ باقر غباری بناب

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 73-86

چکیده
    هدف : پژوهش حاضر بر آن است که تأثیر آموزش مبتنی برنظریه هوش ‌ها ی­ چندگانه گاردنر را بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی در مراکز آموزش ویژه شهر اصفهان بررسی کند. روش: به منظور این بررسی، ...  بیشتر