کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های تحصیلی بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 31-44

امیرهوشنگ سلطانی مجد؛ محمد احسان تقی‌زاده؛ حسین زارع