رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی
رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی

رضا هویدا؛ حجت اله مختاری؛ محمد فروهر

دوره 2، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 43-56

چکیده
    هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی وابعاد تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود. به این منظور، از میان 463 عضو هیأت علمی تعداد 106 نفر برای پژوهش به روش تصادفی ساده ...  بیشتر
بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین شهر اصفهان
بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین شهر اصفهان

عاطفه حیرت؛ احسان شریفی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 9-22

چکیده
    هدف این پژوهش، بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین بود. این پزوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری این تحقیق زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ...  بیشتر