بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین شهر اصفهان
بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین شهر اصفهان

عاطفه حیرت؛ احسان شریفی؛ مریم‌السادات فاتحی‌زاده؛ سید احمد احمدی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 9-22

چکیده
    هدف این پژوهش، بررسی اثر بخشی زوج درمانی اسلام محور بر خوش‌بینی زوجین بود. این پزوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری این تحقیق زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ...  بیشتر