کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 5
1. ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه پنج بعدی ذهن‌آگاهی در بین مردم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-40

ایلناز سجادیان


2. بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-16

فاطمه چمن دار؛ سیما شهیم؛ محمد مزیدی؛ دیبا سیف


4. ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه خشم نواکو در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-8

مختار ملک‌پور؛ ساره زنگنه؛ سارا آقابابایی


5. بررسی شاخص‌های روانسنجی آزمون تشخیصی اوتیسم (GARS) (مرکز آموزش و توانبخشی کودکان اوتیسم اصفهان)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-104

سید جعفر احمدی؛ طیبه صفری؛ منصوره همتیان؛ زهرا خلیلی