ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان
ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان

مالک میرهاشمی؛ عاطفه حسین شرقی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20755

چکیده
  هدف اساسی این تحقیق، بررسی ارتباط سبک‌های هویت و جهت‌گیری مذهبی با سلامت عمومی دانشجویان بود. گروه نمونه مورد مطالعه ( 325=N ) به روش تصادفی چند مرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه ...  بیشتر