اثربخشی برنامه والد-کودک شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی کودکان
اثربخشی برنامه والد-کودک شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی کودکان

زهرا جهان بخشی؛ فرشته شعبانی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.134256.1666

چکیده
  یکی از انواع اختلال‌های اضطرابی، اضطراب اجتماعی است که موجب مختل‌کردن عملکردهای تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی می‌شود و اغلب اوقات سیر مزمنی را طی می‌کنند که ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابد. هدف پژوهش ...  بیشتر