مدل ساختاری رابطۀ ادراک جوّ مدرسه و رفتارهای برونیسازیشده با نقش واسطۀ شایستگی اجتماعیـهیجانی
مدل ساختاری رابطۀ ادراک جوّ مدرسه و رفتارهای برونیسازیشده با نقش واسطۀ شایستگی اجتماعیـهیجانی

سیدقاسم مصلح؛ ابولفضل فرید

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 123-138

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.133170.1635

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ ساختاری ادراک جوّ مدرسه و رفتارهای برونی‌سازی‌شده با نقش واسطۀ شایستگی اجتماعی‌ـ‌هیجانی بود. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمام دانش‌آموزان‌ پسر مقطع متوسطۀ اول ...  بیشتر