نقش پیش‌بین استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در کارکرد تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در بیماران مولتیپل اسکلروزیس
نقش پیش‌بین استرس مزمن و حساسیت پردازش حسی در کارکرد تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

زینب خانجانی؛ فرزانه بیات؛ جلیل باباپورخیرالدین؛ عباس بخشی پور رودسری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 167-176

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.128294.1523

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی کارکرد اجرایی تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز براساس استرس مزمن و مؤلفه‌های حساسیت پردازش حسی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. نمونه‌ای مشتمل‌بر ۲۰۰ نفر (۴۹ مرد و ۱۵۱ زن) ...  بیشتر