طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان
طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان

علی رضا شیروانی؛ حمید رضا تولائی؛ محمد رضا دلوی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127513.1499

چکیده
  تحولات گستردۀ فناوری دیجیتال، بستر تحول کسب‌وکارها و تمامی ابعاد آن را فراهم کرده است. یکی از مهم‌ترین ابعادی که تحت‌تأثیر تحولات فناوری دیجیتال قرار گرفته، سرمایۀ انسانی و مدیریت راهبردی آن است. پژوهش ...  بیشتر