تأثیر دورکاری بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی‌گری استقلال شغلی و تعارض کار و خانواده در طول همه‌گیری کرونا
تأثیر دورکاری بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی‌گری استقلال شغلی و تعارض کار و خانواده در طول همه‌گیری کرونا

محمد مهدی دوالی؛ سمیه حق‌دوست؛ رسول معصوم زاده جوزدانی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 57-82

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.133711.1650

چکیده
       بیشتر
تأثیر ادراک از عدم‌تعادل تلاش‌ـ‌پاداش(ERI) بر تعارض کار‌ـ‌خانواده(WLC) با نقش تعدیل‌‌گر بهزیستی ذهنی
تأثیر ادراک از عدم‌تعادل تلاش‌ـ‌پاداش(ERI) بر تعارض کار‌ـ‌خانواده(WLC) با نقش تعدیل‌‌گر بهزیستی ذهنی

سید سعید نوابی؛ منصوره پورمیری

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.116696.1308

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ادراک از عدم‌‌تعادل تلاش‌ـ‌پاداش بر تعارض کار‌ـ‌خانواده با نقش تعدیل‌گر بهزیستی ذهنی انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل ‌کلیۀ‌ کارکنان رسمی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اصفهان ...  بیشتر