اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی
اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی

هادی فرهادی؛ قوام طباطبائی زواره

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 135-156

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127235.1488

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی‌ـ‌انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی است که درقالب مطالعه‌ای نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون‌ـ‌پیگیری ...  بیشتر