مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان
مقایسۀ اثرات محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان

شهلا پاکدامن؛ صدیقه السادات میرزایی؛ روح اله منصوری سپهر

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.124443.1432

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین نقش محتوای اخبار بر میزان یادآوری و توجه دانشجویان انجام شد که بهصورت آزمایشی درآن بهطور همزمان از طرح بین آزمودنی و درونآزمودنی استفاده شد. از میان دانشجویان مرد و زن کارشناسی ...  بیشتر