نقش یادگیری داوطلبانه در اثرگذاری عزّت‌نفس سازمان‌محور و خودکارآمدی نقش‌محور بر ادراک از اشتغال‌پذیری
نقش یادگیری داوطلبانه در اثرگذاری عزّت‌نفس سازمان‌محور و خودکارآمدی نقش‌محور بر ادراک از اشتغال‌پذیری

مهدی یزدان شناس؛ نرگس ولی داد

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 21-38

https://doi.org/10.22108/cbs.2020.122678.1407

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد خودپنداره شامل عزت­نفس سازمان­محور و خودکارآمدی نقش­محور بر ادراک از اشتغال­پذیری بود که نقش تعدیل­کننده یادگیری داوطلبانه نیز مورد توجه قرار گرفت. تحقیق حاضر ...  بیشتر