مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبت‌نگری و شناخت‌درمانگری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی
مقایسۀ اثربخشی آموزش مثبت‌نگری و شناخت‌درمانگری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر بلوغ عاطفی

ریحانه مشهدی؛ علی عرب؛ حسین جناآبادی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131777.1605

چکیده
  نوجوانی همراه با تغییرات جسمی، شناختی و عاطفی است که با افزایش توانایی تفکر، تغییر در روابط با خانواده و همسالان و تلاش درجهت کسب نقش‌های عاطفی و اجتماعی جدید همراه است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف ...  بیشتر