اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19
اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19

سارا علی زاده؛ سمیه تکلوی؛ مجید محمود علیلو

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 145-162

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.131152.1587

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌۱۹ انجام پذیرفت. طرح پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌پس‌آزمون ...  بیشتر