تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل
تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل

مجید مستاجران؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130801.1576

چکیده
  کیفیت زندگی زناشویی بالا نشان‌دهندۀ ازدواج موفق و یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ دوام ازدواج است و شامل رضایت، انسجام، شادمانی و تعهد می‌شود. هدف پژوهش حاضر تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز ...  بیشتر