مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی
مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

هوشنگ گراوند

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 145-166

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130911.1581

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطۀ بین سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا صورت پذیرفت. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ...  بیشتر