عوامل فردی، شخصیت و ادراک: قانون‌گذاران چگونه تصمیم می‌گیرند؟
عوامل فردی، شخصیت و ادراک: قانون‌گذاران چگونه تصمیم می‌گیرند؟

الهام حیدری

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22108/cbs.2022.130802.1577

چکیده
  بررسی علمی رفتار نمایندگان در انجام امور نمایندگی ازجمله قانون‌گذاری اهمیت بسزایی دارد. ادراک نمایندگان در فرایند پیچیدة قانون‌گذاری، نقش مؤثری ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی نقش عوامل فردی ...  بیشتر