اثربخشی فیلیال‌تراپی بر رفتارهای خموده در دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص
اثربخشی فیلیال‌تراپی بر رفتارهای خموده در دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری خاص

سعید آریاپوران؛ راضیه حاجی مرادی؛ سیدولی الله موسوی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127893.1513

چکیده
  کودکان با اختلال یادگیری خاص فعالیت فیزیکی پایین و رفتارهای خموده بالایی دارند. هدف پژوهش، بررسی اثربخشی فیلیال‌تراپی بر کاهش رفتارهای خمودۀ کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی ...  بیشتر