بررسی تأثیر تناسب تنظیمی بر عملکرد: مطالعه‌ای آزمایشگاهی
بررسی تأثیر تناسب تنظیمی بر عملکرد: مطالعه‌ای آزمایشگاهی

روزا هندیجانی؛ محمد عرب

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 83-102

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127865.1512

چکیده
  این مطالعه به بررسی تأثیر تناسب بین تمرکز تنظیمی و راهبرد هدف‌گذاری بر عملکرد در یک فعالیت شناختی می‌پردازد. براساس نظریۀ تناسب تنظیمی ایجاد تناسب بین تمرکز تنظیمی و راهبرد هدف‌گذاری تأثیر بسزایی ...  بیشتر