اثربخشی بازیدرمانی مبتنی‌بر رابطۀ والد‌ ـ‌کودک بر کیفیت مراقبتهای مادرانه و خودمهارگری کودکان با مشکلات رفتاری
اثربخشی بازیدرمانی مبتنی‌بر رابطۀ والد‌ ـ‌کودک بر کیفیت مراقبتهای مادرانه و خودمهارگری کودکان با مشکلات رفتاری

سمانه پیله ور دانالو؛ ماندانا نیکنام

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127771.1510

چکیده
   پژوهش با هدف تعیین اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی‌بر رابطۀ والد‌‌ـ‌کودک بر کیفیت مراقبت‌های مادرانه و خودمهارگری کودکان با مشکلات رفتاری انجـام شد. روش پـژوهـش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون ...  بیشتر