بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان
بررسی تأثیر مشاورۀ گروهی راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان

نرگس قنبری؛ حمیدرضا آریانپور؛ رضوان صالحی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 157-168

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127280.1489

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشاورۀ راه‌حل‌محور بر امید شغلی دانش‌آموزان بود که به‌روش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحلۀ پیگیری انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش ...  بیشتر