بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر به‌شیوۀ گروهی بر استرس والدگری مادران دارای فرزند با نشانگان داون
بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر به‌شیوۀ گروهی بر استرس والدگری مادران دارای فرزند با نشانگان داون

عبدالرحیم کسائی اصفهانی؛ رضا داورنیا

دوره 9، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.124931.1444

چکیده
  مادران کودکان مبتلا به سندروم داون با چالش‌هایی‌ مواجه هستند که باعث افزایش استرس والدگری در این مادران می‌شود‌. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر به‌شیوۀ گروهی بر استرس والدگری ...  بیشتر