مقایسه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری‌ ـ قراردادی گروهی، با حمایت خانوادگی و بدون حمایت آن‌ها در کاهش استرس زناشویی بیماران کرونری قلب
مقایسه اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری‌ ـ قراردادی گروهی، با حمایت خانوادگی و بدون حمایت آن‌ها در کاهش استرس زناشویی بیماران کرونری قلب

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمود نجفی؛ ضیاء قائم مقام فراهانی؛ سولماز دبیری

دوره 3، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 27-40

چکیده
  استرس زناشویی از عوامل مهم بروز و تداوم بیماری کرونری قلب و پیامدهای نامطلوب این بیماری است. هدف اساسی پژوهش حاضر، اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری ـ قراردادی گروهی ‌همراه با حمایت خانوادگی و بدون حمایت ...  بیشتر