مقایسه‌ شیوه‌های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی
مقایسه‌ شیوه‌های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی

سارا آقابابایی؛ نسیم استکی آزاد؛ احمد عابدی

دوره 3، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 69-80

چکیده
    هدف پژوهش حاضر، مقایسه شیوه‌های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی است. روش این پژوهش علّی- مقایسه‌ای بود. به منظور انجام پژوهش 90 نفر از مادران کودکان عقب مانده ذهنی، ...  بیشتر