مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی
1. مقایسه الگوی ترسیمی، توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری- فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

حمید علیزاده؛ پناه‌علی حسین‌زاده؛ علی‌محمد گودرزی؛ هادی زرافشان

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
    هدف پژوهش حاضر مقایسه الگوی ترسیمی و توانایی سازمان‌دهی و حافظه دیداری – فضایی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی است. این پژوهش از نوع علّی ‌مقایسه‌ای بود، برای انتخاب نمونه، از ...  بیشتر