اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته
اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته

منصور سودانی؛ منصور شجاعیان؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 43-54

چکیده
  در این پژوهش اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر میزان احساس تنهایی مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی، بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بازنشستگان عضو کانون بازنشستگان شهرستان ...  بیشتر