اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی
اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی

هادی فرهادی؛ قوام طباطبائی زواره

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 135-156

https://doi.org/10.22108/cbs.2021.127235.1488

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تئاتر‌درمانی بر خودکنترلی، عملکرد اجتماعی‌ـ‌انطباقی و وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای دانش‌آموزان وابسته به بازی است که درقالب مطالعه‌ای نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌پس‌آزمون‌ـ‌پیگیری ...  بیشتر
اثربخشی آموزش مبتنی بر مهرورزی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری عصب روان شناختی / تحوّلی
اثربخشی آموزش مبتنی بر مهرورزی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات یادگیری عصب روان شناختی / تحوّلی

ایران رضائی اشیانی؛ احمد یارمحمدیان؛ هادی فرهادی

دوره 8، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22108/cbs.2019.114936.1287

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مهرورزی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلالات یادگیری عصب روانشناختی / تحوّلی انجام گرفت. بدین منظور یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون ...  بیشتر
بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان
بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان

راضیه پیکانیان؛ هادی فرهادی

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22108/cbs.2017.21764

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان بود. روش این پژوهش، توصیفیاز ...  بیشتر