تحلیل محتوای کتاب‌های «بخوانیم و بنویسیم» پایۀ سوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون
تحلیل محتوای کتاب‌های «بخوانیم و بنویسیم» پایۀ سوم ابتدایی بر اساس مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی: روش آنتروپی شانون

منیر بهروز؛ جواد حاتمی؛ محمود مهرمحمدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20753

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی از منظر تأکید بر مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی (حافظه‌فعال، بازداری پاسخ و مدیریت زمان) است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تحلیل محتوا ...  بیشتر