هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی
هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی "مقیاس دلبستگی دوره نهفتگی" در کودکان 7 تا 11 ساله

مهسا موحدابطحی؛ گلیتا امساکی؛ شعله امیری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 157-170

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دلبستگی دوره نهفتگی است. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. 340 نفر از دانش آموزان 7 تا 12 ساله مدارس شهر اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شدند ...  بیشتر