تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر
تاثیر شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر

مختار ملک پور؛ بیان نسائی مقدم

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 141-154

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی روش مداخله‌ای شن‌بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش‌پذیر به روش پژوهش آزمایشی بود. نمونه‌های این پژوهش شامل 32 دانش‌آموز با ناتوانی ذهنی آموزش‌پذیر ...  بیشتر