نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی

محمد علی مظاهری؛ عباس ذبیح زاده؛ لیدا ملک زاده

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 103-114

چکیده
  ذهن آگاهی به عنوان آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه در لحظه جاری در حال وقوع است، تعریف می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه ذهن آگاهی و پنج عامل بزرگ شخصیت است.در یک مطالعه از نوع همبستگی 304 نفر ...  بیشتر
رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی
رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی

وحید نجاتی؛ عباس ذبیح زاده؛ محمد رضا نیک فرجام

دوره 2، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 31-42

چکیده
    ذهن‌آگاهی به عنوان مبنایی برای درمان‌های روان‌شناختی، نظارتی پایدار بر شرایط جاری است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ذهن‌آگاهی و کارکردهای توجّهی پایدار و انتخابی است. این مطالعه به صورت ...  بیشتر