بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر
بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان در دو گروه از کودکان پرخاشگر و گوشه‌گیر

فاطمه چمن دار؛ سیما شهیم؛ محمد مزیدی؛ دیبا سیف

دوره 3، شماره 2 ، دی 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی روائی آزمون ترسیم یک داستان است. این بررسی از نوع علی‌ـ مقایسه‌ای بود. نمونه شامل 137 دانش‌آموز (53 دختر و 84 پسر) پایه چهارم و پنجم مدارس ابتدایی است که در دو گروه پرخاشگر و گوشه‌گیر ...  بیشتر