ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)
ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی)

محسن رفیع خواه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ محمد مهاجرانی؛ خدیجه نوده ئی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20990

چکیده
  بازداری شناختی به عنوان یکی از مؤلفه­های کارکردهای اجرایی نقش مهمی در زندگی ما ایفا می­کند. هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی  آزمون جدیدی به نام آزمون بشرا برای سنجش بازداری شناختی و کنترل تکانه ...  بیشتر