پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی براساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان
پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی براساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان

یاسمین عابدینی؛ نگین برات دستجردی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 101-110

چکیده
  هدف پژوهش، پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره‌های الکترونیکی دانشگاه‌های شهر اصفهان بر اساس مهارت‌های فراشناختی و هوش هیجانی آنان بود. نمونه پژوهش شامل 250 نفر از دانشجویان دوره‌های الکترونیکی ...  بیشتر