نویسنده = مسعود حسنوندعموزاده
تعداد مقالات: 1
1. رابطه باورهای فراشناختی با علایم اضطراب اجتماعی ( اجتناب، ترس و ناراحتی فیزیولوژیک) در جمعیت غیربالینی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 55-70

مهدی حسنوندعموزاده؛ رسول روشن؛ مسعود حسنوندعموزاده