پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان
پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر بر اساس خودمتمایزسازی و باورهای فراشناخت دانشجویان

افسانه منصوری جلیلیان؛ کامران یزدانبخش

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20993

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی گرایش به سوء مصرف مواد مخدّر با استفاده از خودمتمایزسازی و فراشناخت است. به این منظور پرسشنامه‌های گرایش به اعتیاد (وید و همکاران، 1992)، خودمتمایزسازی (اسکورنوفرایدلندر، 1988) و ...  بیشتر