مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان
مدل ساختاری تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان

محمدعلی نادی؛ وجیهه اقانوری

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 91-107

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری تأثیر ویژگی­های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین کارکنان انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری آن همۀ کارکنان ...  بیشتر