پیش‌بینی آسیب‌پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی، تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان
1. پیش‌بینی آسیب‌پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی، تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای و ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان

امین حسینی؛ کیانوش زهراکار؛ رضا داورنیا؛ محمد شاکرمی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/cbs.2016.20992

چکیده
  استرس نوعی رابطه بین شخص و محیط است که توسط شخص فشارزا یا فراتر از حد منابع شخص ارزیابی می‌شود و در نتیجۀ آن آسایش و رفاه به خطر می‌افتد. هدف از مطالعه حاضر، پیش‌بینی آسیب‌پذیری در برابر استرس براساس ...  بیشتر