تأثیرگذاری آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر مشکلات خوردن و تنیدگی مادر - کودک
تأثیرگذاری آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر مشکلات خوردن و تنیدگی مادر - کودک

شیرین زینالی؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ منصوره سادات صادقی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20991

چکیده
  در مداخلات مشکلات غذاخوردن، باید مؤلّفه‌های مربوط به مادر و کودک را در نظر گرفت. یکی از این مؤلّفه‌ها تنیدگی مادر و کودک است. هدف مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر ...  بیشتر