نویسنده = محمدعلی مظاهری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرگذاری آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر مشکلات خوردن و تنیدگی مادر - کودک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-26

10.22108/cbs.2016.20991

شیرین زینالی؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان؛ منصوره سادات صادقی