پیش‌بینی قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش‌های شخصی - خانوادگی و خودپنداره
پیش‌بینی قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش‌های شخصی - خانوادگی و خودپنداره

اصغر جعفری؛ هانیه رحمانی؛ مجتبی امیری مجد

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1395، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22108/cbs.2016.20995

چکیده
  پژوهش حاضر برای پیش‌بینی قضاوت اخلاقی دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی عادی و تیزهوش بر اساس ارزش‌های شخصی - خانوادگی و خودپنداره انجام شد. روش پژوهش همبستگی است. 50 دانش‌آموز از مدارس ابتدایی عادی به ...  بیشتر